Domy drewniane
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

Sciany monolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Z uwagi na uzyskanie możliwie wysokiej wytrzymałości przy niskim ciężarze objętościowym oraz możliwość wcześniejszego rozdeskowania konstrukcji zaleca się stosować cementy portlandzkie marek wyższych, tj. 350 i 400. Nie należy dążyć do zwiększenia wytrzymałości betonu jamistego w drodze zwiększenia ilości cementu, ponieważ wzrasta jego ciężar objętościowy i maleje wartość termiczna ściany. Według niemieckiej normy DIN 4322 ilość cementu w betonach jamistych nie powinna przekraczać 200 kG/mS. Ilość stosowanej wody do zarobu betonów jamistych ma poważny wpływ na wytrzymałość i jakość betonu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

Sciany monolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Klasyfikacja ścian monolitycznych. Ściany monolityczne betonowe można podzielić ze względu na rodzaj użytego do ich konstrukcji betonu oraz sposobu wykonania na trzy rodzaje: a) ściany monolityczne z betonu zwykłego ubijanego lub wibrowanego, b) ściany z betonu zwykłego wylewanego między płytami ocieplającymi, c) ściany z betonu jamistego. Ściany monolityczne z betonu ubijanego zwykłego mają duży współczynnik przewodzenia ciepła i dlatego nie nadają się do wykonywania ścian zewnętrznych. Ściany betonowe wylewane między płytami ocieplającymi 2) umieszczonymi z jednej lub obu stron stosowane są do budowy ścian zewnętrznych w wielokondygnacyjnych budynkach wykonywanych w deskowaniach przestawnych, najczęściej ażurowych. Ściany z betonu jamistego wykonywane są w deskowaniach przestawnych, przy czym do betonu stosuje się zarówno kruszywo ciężkie (żwir, tłuczeń), jak również i lekkie (żużel pumeksowy, tufy, gruz ceglany itp.) Ściany monolityczne z betonu ubijanego lub wibrowanego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

Sciany monolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Beton sypany jest między płyty, które pozostają w ścianie i stanowią jej powierzchnię zewnętrzną. Płyty zewnętrzne wykonywane są zwykle z betonu cięższego, mrozoodpornego i małonasiąkliwego z powierzchnią licową o odpowiedniej barwie i fakturze. Płyty wewnętrzne wykonuje się z betonu lekkiego ocieplającego ścianę. Deskowania płytowe tworzą układ szczelnych płyt z desek lub blachy, ujętych w odpowiednio sztywną ramę z krawędziaków lub kształtowników stalowych. Znane są dwa systemy deskowań płytowych: a) system poziomego ustawiania tarcz, b) system pionowego ustawiania tarcz, W systemie pierwszym, rozpowszechnionym w Austrii pod nazwą BINOSchalung, drewniane tarcze ustawione są poziomo jedna na drugiej i zamocowane za pomocą zawleczek do szkieletu stalowego w postaci drabinek . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

Sciany monolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Naprężenia rozciągające występują w ścianie zewnętrznej również przy zginaniu jej pod działaniem obciążenia wiatrem. W przekrojach ściany występują wówczas naprężenia rozciągające normalne oraz naprężenia główne ukośne. Siły rozciągające normalne mogą wywołać, podobnie jak przy rozciąganiu czystym, pęknięcia wzdłuż spoin przewiązanych lub też w blokach i spoinach pionowych. Pole przekroju obliczeniowego przyjmuje się wg zasady ustalonej wyżej dla przekrojów rozciąganych równolegle do spoin wspornych. Ponieważ w tym przypadku rozkład naprężeń nie jest liniowy, podstawowe naprężenia dopuszczalne przy zginaniu przyjmuje się 1,5 raza większe niż przy rozciąganiu osiowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

Sciany monolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Płyty stropowe można traktować jako usztywnienia poziome tylko wtedy, gdy odpowiadają one następującym warunkom: a. Połączenie płyt stropowych z poprzecznymi ścianami usztywniającymi za pomocą prefabrykowanych lub wylewanych wieńców żelbetowych wykonane jest w ten sposób, że gwarantuje przejęcie przez nie sił od obciążeń poziomych. b. Połączenie między płytami stropowymi zapewnia przenoszenie sił poziomych z jednej płyty na drugą. c. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

Sciany monolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Mimośrodowe ściskanie ścian występuje w ścianach zewnętrznych w przypadku nieosiowego obciążenia od stropów oraz w nośnych ścianach wewnętrznych, na których opierają się stropy o rozpiętościach różniących się między sobą więcej niż 20%. W kilkukondygnacyjnych budynkach mieszkalnych o stropach żelbetowych, ściany zewnętrzne murowane opierają się zwykle w kierunku poziomym na podporach nieprzesuwnych. Dla murów o grubości 24 cm z bloków gazobetonowych maksymalna odległość między stężeniami przy stropach żelbetowych wynosi 12 m. Dla innych drobnowymiarowych betonowych elementów ściennych odległości te są przeważnie większe. Przy takim założeniu ściany zewnętrzne na przestrzeni między poziomymi stropami żelbetowymi powinno się rozpatrywać jako belki lub płyty utwierdzone w stropach i obciążone mimośrodowo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

Sciany monolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Każdy budynek wielkoblokowy lub wielkopłytowy pracuje w większym lub mniejszym stopniu jako konstrukcja przestrzenna, której elementy połączone mniej lub więcej sztywno w węzłach, przekazują siły i momenty od obciążenia użytkowego i obciążenia wiatrem. Ze względu na to, że połączone bloki lub płyty nie można traktować jako ciągłe, jak to ma miejsce w przypadku pustaków lub bloków w ścianie murowanej budynku tradycyjnego, decydujący wpływ na pracę przestrzenną budynku, a przede wszystkim na jego sztywność, mają przepony poziome i pionowe. Jako przepony poziome należy uważać płyty stropowe, zaś jako przepony pionowe wewnętrzne ściany konstrukcyjne przechodzące przez całą wysokość budynku i posiadające własne fundamenty. Dla zapewnienia sztywności przestrzennej budynku wielkoblokowego należy stosować poprzeczne ściany konstrukcyjne, kierując się w myśl tymczasowych wytycznych projektowania i obliczania konstrukcji wielkoblokowych następującymi, podstawowymi zasadami: a. W budynkach niskich do 4 kondygnacji włącznie wystarczającymi usztywnieniami dla konstrukcji są ściany klatek schodowych, ściany szczytowe oraz: ściany z blokami instalacji sanitarnych, przy czym usztywnienia te mogą nie przechodzić przez całą szerokość budynku, b. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

Sciany monolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wytrzymałość graniczną na ściskanie R ścian z dużych bloków bez uwzględnienia wyboczenia oblicza się wg wzoru (29), gdzie: Rk = Rs oznacza wytrzymałość miarodajną (słupową) na ściskanie bloków (określoną wg normy ), a, b, IX i (:l współczynniki doświadczalne, które w przypadku muru z bloków przy wysokości warstwy 60 cm i więcej mają wartości następujące: a = O; b = O; IX = 2,0 i (:I = 1,0 Wytrzymałość blokowa Rk w przypadku murów wielkoblokowych może być utożsamiona z wytrzymałością słupową betonu Rs. Badania te pozwoliły jednocześnie stwierdzić, że marka zaprawy nie ma istotnego znaczenia dla nośności ściany z wielkich bloków. Istotny jest natomiast wpływ wysokości bloków na wartość stosunku wytrzymałości bloku Rbl do wytrzymałości ściany R. a) jeżeli obciążenie użytkowe przewyższa dwukrotnie obciążenie stałe należy współczynnik pewności zwiększyć o 100/0, b) w przypadku niemożności ustalenia dokładnego schematu statycznego i konieczności obliczeń metodą przybliżoną należy współczynnik bezpieczeństwa zwiększyć o 200/0, c) jeżeli uwzględnia się w obliczeniach działanie wiatru i wpływ zmiany temperatury, a nie są one obciążeniami zasadniczymi można współczynnik pewności zmniejszyć o 100/0, d) jeżeli w obliczeniach uwzględnia się skurcz betonu, nierównomierne osiadanie i inne oddziaływania zwiększające dokładność obliczeń, to można zmniejszyć współczynnik pewności o 100/0 niezależnie od przypadku a). Wartość współczynnika pewności nie powinna być mniejsza niż s = 2,5 ,: wyjątkiem przypadku obliczania elementów w fazie prefabrykacji na obciążenia chwilowe zwiększone działaniem ciężaru własnego wskutek obciążeń dynamteznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

Sciany monolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Obciążenie od stropu nad ntą kondygnacją przyjmuje się jako przyłożone w odległości 1/3 długości oparcia płyt stropowych od wewnętrznej krawędzi ściany. Ściany poprzeczne budynku, stanowiące jego usztywnienie pionowe, oblicza się na siły poziome w założeniu schematu statycznego wspornika utwierdzonego w fundamencie oraz na ścinanie i mimośrodowe ściskanie z uwzględnieniem działających w nich sił pionowych. Przy założeniu przegubowego połączenia ściany poprzecznej z podłużną przyjmuje się, że całe obciążenie od sil poziomych przejmuje wyłącznie ściana poprzeczna bez włączenia do współpracy ściany podłużnej. Ściany poprzeczne bez uwzględnienia współpracy ściany podłużnej oblicza się z uwzględnieniem obciążenia w stosunku do dwóch osi: osi yy w płaszczyźnie ściany oraz osi xx w płaszczyźnie do niej prostopadłej. W przypadku, gdy obliczenia ściany usztywniającej na silę poziomą wykazały, że ściana ta nie przenosi siły poziomej, należy do współpracy włączyć ścianę podłużną, projektując połączenie jej ze ścianą poprzeczną za pomocą wieńca żelbetowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

Sciany monolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Elementy wielkopłytowe produkowane w pozycji poziomej, a następnie podnoszone powinny być tak zbrojone, aby usunąć do minimum możliwość pojawienia się rys, zwłaszcza na zewnętrznej fakturze płyty. Zakładając, jak np. w instrukcjach radzieckich, możliwość pojawienia się rys na powierzchni wewnętrznej płyt, można przyjmować przy ich wymiarowaniu współczynnik pewności s = 1,3. W stadium 2, obejmującym warunki pracy płyty w czasie montażu należy uwzględnić okoliczność, że płyty ścienne z reguły nie są samostateczne, a więc w obliczeniach statycznych należy podać i sprawdzić sposób podparcia płyt oraz warunki, w jakich podpory montażowe mogą być usunięte. W stadium 3, pracy płyty ściennej w gotowym budynku rozróżniamy ściany z płyt połączonych tylko w narożach lub na całej wysokości pionowych krawędzi. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries