Domy drewniane
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

kontrola wytrzymalosci betonu

Posted in Uncategorized  by admin
January 14th, 2018

W celu kontroli wytrzymałości betonu pobiera się 3 kostki próbne 20 X 20 X 20 cm na każde 110 m układanego betonu oraz kilka kostek próbnych dla ustalenia terminu rozdeskowania. Niezależnie od kostek próbnych betonowanych w formach w czasie wznoszenia należy prowadzić badanie na kostkach wyciętych ze ścian po upływie 28 dni od czasu wykonania ścian. Transport masy betonowej od betoniarki do miejsca wsypania w deskowanie nie wymaga żadnych specjalnych zabezpieczeń przed rozdzieleniem się składników. Jako jedyny warunek jest wymagane, aby beton jamisty został ułożony w deskowanie nie później niż w pól godziny od momentu dodania cementu. Układanie betonu w deskowaniu powinno się odbywać warstwami o wysokości nie przekraczającej 30 cm. Jednorazowe zasypywanie betonu w większych ilościach (np. z koleb) prowadzi do tworzenia się stożków nasypowych i sprzyja powstawaniu raków i przewarstwień. Nie należy również w czasie zasypywania rzucać betonu na deskowanie, ponieważ część zaczynu cementowego oblepia szorstkie powierzchnie desek. Niezależnie od przestrzegania układania betonu warstwami należy zwracać uwagę na to, aby beton był układany możliwie równocześnie we wszystkich ściankach, tj. w ten sposób, aby układanie następnej warstwy następowało dopiero po ułożeniu we wszystkich ścianach. Należy pamiętać przy tym o warunku, aby każda następna warstwa betonu była naniesiona przed rozpoczęciem wiązania warstwy poprzedniej, tj. 2 godz. po jej ułożeniu. Zasypywanie betonu najlepiej jest zaczynać od narożników i miejsc trudno dostępnych, zwracając uwagę na to, aby beton wypełnił równomiernie wszystkie zakątki. W ciągu pierwszych 24 godzin należy górną powierzchnię ścian sypanych chronić od wpływów atmosferycznych, ponieważ cement może być wypłukany przez silny deszcz lub zniszczony przez nagrzewanie słońcem. Nie wolno również chodzić po świeżo usypanym betonie w deskowa niu. W przypadku zniszczenia lub wypłukania cementu z górnej warstwy należy przed przystąpieniem do nanoszenia betonu następnej warstwy usunąć warstwę zniszczoną aż do powierzchni dobrego betonu. Zagęszczanie betonu jamistego odbywa się za pomocą starannego sztychowania prętami, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych oraz przez lekkie opłukiwanie deskowania. [podobne: deska elewacyjna, Deska Podłogowa, deska tarasowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

kontrola wytrzymalosci betonu

Posted in Uncategorized  by admin
January 14th, 2018

W związku z tym, że technologia wykonywania ścian z betonu jamistego jest technologią stosunkowo młodą, należy jej poświęcić nieco więcej miejsca. Przed przystąpieniem do przygotowania betonu jamistego należy sprawdzić jakość materiałów. W odniesieniu do kruszywa poza określeniem stopnia zanieczyszczenia należy zbadać wytrzymałość, uziarnienie i nasiąkliwość kruszywa. Dane te pozwolą na orientacyjne ustalenie dla projektowanej marki betonu niezbędnej ilości cementu i wody oraz przybliżonego ciężaru objętościowego betonu. Kruszywo powinno być pozbawione pyłów i posortowane na ściśle rozgraniczone frakcje. Należy dążyć do stosowania kruszywa jednej frakcji z wyłączeniem wad i podfrakcji bez dodawania miałkiego piasku. Liczba frakcji piaskowych nie powinna przekraczać 5°1o objętości betonu. Jednakowe uziarnienie kruszywa pozwala na uzyskanie optymalnej ilości próżni. W przypadku konieczności uzyskania wyższych marek betonu jamisteg o można dodawać do kruszywa ceglanego lub żużlowego podżwirku frakcji 3/10 mm w ilości do 25%. Kruszywo dodaje się objętościowo. Cement przed użyciem powinien być sprawdzony laboratoryjnie. Marka cementu nie może być niższa niż 250. Cement dozuje się wagowo z dokładnością ± 5°1o. Ze względu na skrócenie cyklu zmiany deskowań przestawnych zaleca się stosowanie cementów wyższych marek, tj. 350 i 400. Ilość wody zarobowej powinna być w zależności od wilgotności kruszywa tak dobrana, aby zaczyn cementowy posiadał konsystencję gęstopłynną o własnościach kleistych. Mieszanie składników betonu powinno być wykonywane mechanicznie, przy czym kolejność dozowania składników jest następująca: do betoniarki (najlepiej przeciwbieżnej) wlewa się niewielką ilość wody, a następnie ładuje się kruszywo i miesza. Po wymieszaniu wsypuje się cement i dolewa resztę wody, cały czas mieszając, aż do chwili równomiernego otulenia zaczynem cemento wym ziarn kruszywa. [więcej w: deska elewacyjna, Deska Podłogowa, deska tarasowa ]

Comments Off

« Previous Entries