Domy drewniane
Just another WordPress site

Plyty stropowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Płyty stropowe można traktować jako usztywnienia poziome tylko wtedy, gdy odpowiadają one następującym warunkom: a. Połączenie płyt stropowych z poprzecznymi ścianami usztywniającymi za pomocą prefabrykowanych lub wylewanych wieńców żelbetowych wykonane jest w ten sposób, że gwarantuje przejęcie przez nie sił od obciążeń poziomych. b. Połączenie między płytami stropowymi zapewnia przenoszenie sił poziomych z jednej płyty na drugą. c. Read the rest of this entry »

Comments Off

Naprezenia rozciagajace

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Naprężenia rozciągające występują w ścianie zewnętrznej również przy zginaniu jej pod działaniem obciążenia wiatrem. W przekrojach ściany występują wówczas naprężenia rozciągające normalne oraz naprężenia główne ukośne. Siły rozciągające normalne mogą wywołać, podobnie jak przy rozciąganiu czystym, pęknięcia wzdłuż spoin przewiązanych lub też w blokach i spoinach pionowych. Pole przekroju obliczeniowego przyjmuje się wg zasady ustalonej wyżej dla przekrojów rozciąganych równolegle do spoin wspornych. Ponieważ w tym przypadku rozkład naprężeń nie jest liniowy, podstawowe naprężenia dopuszczalne przy zginaniu przyjmuje się 1,5 raza większe niż przy rozciąganiu osiowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zasady projektowania elementów

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Uwagi ogólne. Rozpatrując celowość zastosowania poszczególnych (wymienionych w rozdz. 1) układów konstrukcyjnych budynków wielkoblokowych należy mieć następujące względy praktyczne na uwadze: a. Układ poprzeczny z zewnętrznym szkieletem ma szereg wad, do których zalicza się: gorsze wnętrze mieszkań, utrudniony montaż budynku i zwiększony koszt wykończenia. Rygle ułożone w kierunku poprzecznym zwiększają liczbę typów bloków ze względu na konieczność stosowania dodatkowych bloków z gniazdami na opory rygli, b. Read the rest of this entry »

Comments Off

Sciany monolityczne z betonu jamistego

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Charakterystyka i własności betonów jamistych 1). Betonem jamistym nazywamy beton lekki otrzymany przez zastosowanie kruszywa o frakcjach powyżej 5 mm z niewielką ilością drobnych frakcji o średnicach poniżej 5 mm. zaczyn . Ze względu na to, że określenie beton jamisty najbardziej odpowiada charakterystyce tego rodzaju betonu i najczęściej jest używane w polskiej literaturze technicznej, w dalszej części rozdziału będzie stosowana tylko ta terminologia. Według projektu normy betonem jamistym nazywamy beton wykonany z kruszywa lekkiego, póllekkiego i zwykłego, naturalnego lub sztucznego o grubości trakcji powyżej 5 mm, w którym zaczyn cementowy nie wypełnia przestrzeni między ziarnami kruszywa a zlepia je tylko punktowo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Obliczanie nosnosci elementów scian wielkoplytowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Założenia podstawowe. Grubość elementów wielkopłytowych jednowarstwowych lub grubość warstw nośnych w elementach wielowarstwowych, jak również elementów o konstrukcji żebrowej ze sztywnym wypełnieniem zależna jest od ich smukłości i powinna w zasadzie spełniać wymagania. W ostatnio realizowanych budynkach wielkopłytowych obserwuje się odstępstwo od podanych w tablicy grubości ścian i dążenie do coraz większego jej zmniejszenia. W niektórych rozwiązaniach stosowane są wewnętrzne ściany nośne o grubości 12 cm i mniej. Nośność ściennego elementu wielkopłytowego, poza jego konstrukcją i rodzajem zastosowanego tworzywa, zależna jest od warunków jego podparcia wzdłuż krawędzi pionowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Elementy wielkoplytowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Elementy wielkopłytowe produkowane w pozycji poziomej, a następnie podnoszone powinny być tak zbrojone, aby usunąć do minimum możliwość pojawienia się rys, zwłaszcza na zewnętrznej fakturze płyty. Zakładając, jak np. w instrukcjach radzieckich, możliwość pojawienia się rys na powierzchni wewnętrznej płyt, można przyjmować przy ich wymiarowaniu współczynnik pewności s = 1,3. W stadium 2, obejmującym warunki pracy płyty w czasie montażu należy uwzględnić okoliczność, że płyty ścienne z reguły nie są samostateczne, a więc w obliczeniach statycznych należy podać i sprawdzić sposób podparcia płyt oraz warunki, w jakich podpory montażowe mogą być usunięte. W stadium 3, pracy płyty ściennej w gotowym budynku rozróżniamy ściany z płyt połączonych tylko w narożach lub na całej wysokości pionowych krawędzi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Obciazenie od stropu

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Obciążenie od stropu nad ntą kondygnacją przyjmuje się jako przyłożone w odległości 1/3 długości oparcia płyt stropowych od wewnętrznej krawędzi ściany. Ściany poprzeczne budynku, stanowiące jego usztywnienie pionowe, oblicza się na siły poziome w założeniu schematu statycznego wspornika utwierdzonego w fundamencie oraz na ścinanie i mimośrodowe ściskanie z uwzględnieniem działających w nich sił pionowych. Przy założeniu przegubowego połączenia ściany poprzecznej z podłużną przyjmuje się, że całe obciążenie od sil poziomych przejmuje wyłącznie ściana poprzeczna bez włączenia do współpracy ściany podłużnej. Ściany poprzeczne bez uwzględnienia współpracy ściany podłużnej oblicza się z uwzględnieniem obciążenia w stosunku do dwóch osi: osi yy w płaszczyźnie ściany oraz osi xx w płaszczyźnie do niej prostopadłej. W przypadku, gdy obliczenia ściany usztywniającej na silę poziomą wykazały, że ściana ta nie przenosi siły poziomej, należy do współpracy włączyć ścianę podłużną, projektując połączenie jej ze ścianą poprzeczną za pomocą wieńca żelbetowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wytyczne obliczen statycznych scian z elementów wielkoblokowych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Wytrzymałość graniczną na ściskanie R ścian z dużych bloków bez uwzględnienia wyboczenia oblicza się wg wzoru (29), gdzie: Rk = Rs oznacza wytrzymałość miarodajną (słupową) na ściskanie bloków (określoną wg normy ), a, b, IX i (:l współczynniki doświadczalne, które w przypadku muru z bloków przy wysokości warstwy 60 cm i więcej mają wartości następujące: a = O; b = O; IX = 2,0 i (:I = 1,0 Wytrzymałość blokowa Rk w przypadku murów wielkoblokowych może być utożsamiona z wytrzymałością słupową betonu Rs. Badania te pozwoliły jednocześnie stwierdzić, że marka zaprawy nie ma istotnego znaczenia dla nośności ściany z wielkich bloków. Istotny jest natomiast wpływ wysokości bloków na wartość stosunku wytrzymałości bloku Rbl do wytrzymałości ściany R. a) jeżeli obciążenie użytkowe przewyższa dwukrotnie obciążenie stałe należy współczynnik pewności zwiększyć o 100/0, b) w przypadku niemożności ustalenia dokładnego schematu statycznego i konieczności obliczeń metodą przybliżoną należy współczynnik bezpieczeństwa zwiększyć o 200/0, c) jeżeli uwzględnia się w obliczeniach działanie wiatru i wpływ zmiany temperatury, a nie są one obciążeniami zasadniczymi można współczynnik pewności zmniejszyć o 100/0, d) jeżeli w obliczeniach uwzględnia się skurcz betonu, nierównomierne osiadanie i inne oddziaływania zwiększające dokładność obliczeń, to można zmniejszyć współczynnik pewności o 100/0 niezależnie od przypadku a). Wartość współczynnika pewności nie powinna być mniejsza niż s = 2,5 ,: wyjątkiem przypadku obliczania elementów w fazie prefabrykacji na obciążenia chwilowe zwiększone działaniem ciężaru własnego wskutek obciążeń dynamteznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wytyczne projektowania.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Każdy budynek wielkoblokowy lub wielkopłytowy pracuje w większym lub mniejszym stopniu jako konstrukcja przestrzenna, której elementy połączone mniej lub więcej sztywno w węzłach, przekazują siły i momenty od obciążenia użytkowego i obciążenia wiatrem. Ze względu na to, że połączone bloki lub płyty nie można traktować jako ciągłe, jak to ma miejsce w przypadku pustaków lub bloków w ścianie murowanej budynku tradycyjnego, decydujący wpływ na pracę przestrzenną budynku, a przede wszystkim na jego sztywność, mają przepony poziome i pionowe. Jako przepony poziome należy uważać płyty stropowe, zaś jako przepony pionowe wewnętrzne ściany konstrukcyjne przechodzące przez całą wysokość budynku i posiadające własne fundamenty. Dla zapewnienia sztywności przestrzennej budynku wielkoblokowego należy stosować poprzeczne ściany konstrukcyjne, kierując się w myśl tymczasowych wytycznych projektowania i obliczania konstrukcji wielkoblokowych następującymi, podstawowymi zasadami: a. W budynkach niskich do 4 kondygnacji włącznie wystarczającymi usztywnieniami dla konstrukcji są ściany klatek schodowych, ściany szczytowe oraz: ściany z blokami instalacji sanitarnych, przy czym usztywnienia te mogą nie przechodzić przez całą szerokość budynku, b. Read the rest of this entry »

Comments Off

Laczenie przewodów wodociagowych z przyborami kanalizacyjnymi

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Łączenie przewodów wodociągowych z przyborami kanalizacyjnymi, bez zamknięcia uniemożliwiającego przepływ odwrotny, jest zabronione. Hydranty pożarowe umieszcza się przy zewnętrznych drzwiach i na podestach klatek schodowych, jak również w przejściach i korytarzach. Instaluje się je na wysokości 1,5 m od podłogi i umieszcza się w specjalnych szafkach wraz z łącznikami, wężami i prądownicami. Zgodnie z przepisami, wszystkie części domowej instalacji wodociągowej powinny być wykonane z materiałów nie wpływających na jakość wody. Przewody wodociągowe mogą być wykonywane z rur żeliwnych kielichowych i stalowych obustronnie ocynkowanych lub z rur stalowych czarnych z ochronną powłoką przeciwkorozyjną albo z rur z odpowiednich materiałów zastępczych. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »